Анализи/Публикации

АНАЛИЗА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

прочитај повеќе>

ЗА КОГО ИНТЕРНЕТОТ Е БЕЗБЕДНО МЕСТО?

прочитај повеќе>

БАЗИЧНА СТУДИЈА ЗА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ЖЕНИ ЖРТВИ КОРИСНИЧКИ НА УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ

прочитај повеќе>

РОДОВА АНАЛИЗА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (2020-2024)

прочитај повеќе>

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА октомври 2018 – октомври 2020

прочитај повеќе>

РОДОВИОТ АСПЕКТ И ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНОТО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

прочитај повеќе>

АНАЛИЗА НА ЕКОНОМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ЖЕНИТЕ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КОИ ЈА НАПУШТИЛЕ НАСИЛНАТА СРЕДИНА

прочитај повеќе>

Преминувањето на товарот на докажување во судските постапки за заштита од дискриминација

прочитај повеќе>

Повеќе работа за помалку пари: како да се намали родовиот јаз во платите во Република Северна Македонија?

прочитај повеќе>

РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АГЕНДАТА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 2030

прочитај повеќе> 

ПРЕПОРАКИ ЗА МЕДИУМСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО РОДОВИТЕ ПРАШАЊА

прочитај повеќе> 

ПРИРАЧНИК ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА ПРИМЕНА НА РОДОВА СЕНЗИТИВНОСТ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВНИЕ

Прочитај повеќе >

Родот, различностите и правдата Преглед и препораки

Прочитај повеќе >

Закони за жени и мажи: Практичен водич за родово-сензитивно законодавство

Прочитај повеќе >

Кoj се плаши од родот? Анализа на клучните стратегии и наративи на антиродовите движења во Северна Македонија

Прочитај повеќе >

Родова Анализа на учебниците за основно образование

Прочитај повеќе >

Реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на насилство

Прочитај повеќе >

Се што треба да знаеме за Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство!

Прочитај повеќе >

Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 – Мерење на родовата еднаквост

Прочитај повеќе >

Анализа на родово базирани содржини – Сексистички говор на омраза кон млади девојки

Прочитај повеќе >

Поимник на родово базираното
насилство извршено со (зло)употреба на технологиjата

Прочитај повеќе >