Што е родов јаз во платите, како, кој и зошто го креира? Клучни наоди и препораки од документот „ПЛАТА ПО ДОГОВОР – Намалување на родовиот јаз преку транспарентност на платите“

Прочитај повеќе>>

Сексуалната ориентација и медиумите

Прочитај повеќе>>

Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи, а кој спроведува одлуките?

Прочитај повеќе>>

Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи, а кој спроведува одлуките?

Прочитај повеќе>>

Родова структура на платите во радиодифузијата во 2019 година

Прочитај повеќе>>

Мониторинг на примената на Законот за социјална заштита во делот на социјалните услуги во периодот Јуни2019 - Јули 2021

Колкава е дискриминацијата врз жените?

Прочитај повеќе>>

Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи, а кој спроведува одлуките?

Прочитај повеќе>>

Состојбата со родово базирано и семејно насилство во Полошки плански регион

Прочитај повеќе>>

ДАЛИ ДРЖАВАТА ГИ ЗАШТИТУВА ЖРТВИТЕ
НА СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО И СИЛУВАЊЕ?

Прочитај повеќе>>

Зошто се потребни достапни услуги за
реинтеграција и рехабилитација на
жени кои преживеале некаква
форма на родово базирано
или семејно насилство?

Прочитај повеќе>>

Мапа на услуги за помош и поддршка на жени и деца
жртви на родово базирано и семејното насилство во
Североисточен плански регион 

Прочитај повеќе>>

Наоди од Процена на потребите на
жени жртви на насилство и
семејно насилство во ПРИЛЕП

Прочитај повеќе>>

СОСТОЈБА
со ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА
на жени жртви на насилство и
семејно насилство за ОПШТИНА СТРУМИЦА

Прочитај повеќе>>

Наоди од Процена на потребите на
жени жртви на насилство и
семејно насилство во БИТОЛА

Прочитај повеќе>>

Зошто е потребен моделот на реинтеграција и рехабилитација?

Прочитај повеќе>>

РОДОВО-ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО
ВО ОНЛАЈН ПРОСТОРОТ

Прочитај повеќе>>