Legjislacioni i brendshëm

                   

AL Ligji për mardhëniet e punës

Ligji për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës

Ligji për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 6.04.2021.

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 31.12.2018

Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 20.09.2017.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 1.08.2016.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 5.09.2014.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 7.07.2014.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 5.03.2014.

Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga data 26.12.2013.

UDHËZUES:

Udhëzuesin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për monitorimin e zbatimit të standardeve për raportimin e rasteve të dhunës në bazë gjinore në media.

Udhëzues për monitorimin e „gjuhës së urrejtjes“

Skip to content