Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është trup i pavarur rregullues i cili është kompetent për rregullimin e televizioneve, radiove dhe shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë, ndërsa ka kompetenca të kufizuara edhe ndaj operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik (operatorët kabllor) si dhe publikuesit e mediumeve të shtypit.

Agjencia i kushton vëmendje të veçantë ndërgjegjësimit për çështjet gjinore dhe barazinë gjinore në programet audiovizive, duke filluar nga detyrimet e saj dhe transmetuesit, të cilat rrjedhin nga dokumentet ndërkombëtare dhe legjislacioni vendas.

Ligji për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuale përcakton se radiodifuzerët duhet t’i përmbahen parimit të lirive dhe të drejtave të barabarta pavarësisht nga gjinia dhe i ndalon ata të transmetojnë programe që nxisin ose përhapin diskriminim, intolerancë ose urrejtje për bazë të gjinisë (ndër të tjera) orientimi seksual, identiteti gjinor, përkatësia në një grup të margjinalizuar. Agjencia monitoron përmbushjen e këtyre detyrimeve përmes mbikëqyrjeve të jashtëzakonshme që ajo i ndërmerr ose në bazë të parashtresave apo sipas detyrës zyrtare. Konstatimet nga këto mbikëqyrje, aktivitetet e ndërmarra dhe masat e mundshme janë publikuar në ueb faqen e Agjencisë.

Që nga viti 2012, si pjesë e obligimeve të përcaktuara me Ligjin për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat, ASHMA ka kryer hulumtime dhe analiza vjetore të fokusuara në mënyrën se si trajtohen çështjet gjinore në programet audiovizive dhe paraqiten gratë dhe burrat. Me këtë, Agjencia dha një pjesë të konsiderueshme në ndërtimin e normave shoqërore për mënyrën se si popullata heteroseksuale vepron në domenin publik.

Në këtë kontekst, dhe me qëllim të ndërgjegjësimit për seksizmin në media, në vitin 2017 Agjencia përpunoi një fushatë mediatike “Seksizmi është poshtërues”, i përbërë nga tre spote, dy për televizion dhe një për radio transmetim.

 

Plane operative

 

Skip to content