Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

адреса: Палата Панко Брашнаров, ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје

тел: (02) 3103 400

e-адреса: contact@avmu.mk
www.avmu.mk

Координатор за еднакви можности на мажите и жените и мажите во АВМУ

м-р Емилија Петреска Камењарова
e-mail: e.petreska-kamenjarova@avmu.mk 

Заменик на координаторот

м-р Сашо Богдановски
e-mail: s.bogdanovski@avmu.mk